De Meppeler politiek

Na het bekend worden, in oktober 2003, van de vestigingsplannen van Heijmans voor een asfaltcentrale in Meppel reageert de plaatselijke politiek, met uitzondering van Sterk Meppel (SteM), vrij tam. Er is weliswaar sprake van ongerustheid, maar men gaat er van uit dat de komst van de asfaltcentrale niet meer is tegen te houden. Als argument geldt het feit dat de gemeenteraad al in 1997 het bestemmingsplan voor Oevers D heeft goedgekeurd en dat de provincie nu beslist over een milieuvergunning.

Na ontstane commotie spreken enkele politieke partijen zich toch duidelijker uit. Het CDA en de VVD doen het verzoek om nog eens de juridische mogelijkheden om een asfaltcentrale te weigeren te onderzoeken.

Van de kant van de PvdA blijft het opvallend rustig. De partij kampt met een ernstige interne crisis en lijkt zich geheel afzijdig te willen houden.

In september 2004 spreekt de VVD-fractie voor het eerst openlijk haar bezorgdheid uit en doet een beroep aan de gemeente om zich tot het uiterste in te spannen de asfaltcentrale tegen te houden. De politiek moet kenbaar maken dat de komst van Heijmans niet gewenst is.

Medio 2005 laat ook GroenLinks van zich horen. De partij beschikt op dat moment nog niet over een of meerdere raadszetels in Meppel, maar besluit te gaan samenwerken met de Milieufederatie Drenthe om te komen tot een bezwaarschrift tegen de asfaltcentrale. Het ingediende bezwaarschrift nadien bij de Raad van State wordt wegens een dag te laat niet ontvankelijk verklaard.

Vervolgens blijft het rustig. Terwijl de onrust en het ongenoegen onder de Meppeler bevolking groeit, blijft de politiek zich erg op de vlakte houden.

 

De actie "Houd Meppel schoon!" door Sterk Meppel
 

De politieke vereniging Sterk Meppel is van meet af aan groot tegenstander van de vestiging van een asfaltcentrale in Meppel. Er zijn voortdurend verhitte discussies tijdens raadsvergaderingen en SteM organiseert verschillende publieksacties. Een actiegroep van SteM heeft november 2004 uitgeroepen als actiemaand.
 
SteM heeft in oktober 2004 zo'n 15.000 protestkaarten huis-aan-huis verspreid in de gehele gemeente Meppel, dus ook Nijeveen, De Schiphorst, Rogat en Broekhuizen. De kaart met de slogan "Houd Meppel schoon!" kon worden opgestuurd naar de provincie Drenthe.
 
Tevens heeft SteM een opvallende protestaffiche laten maken. De felgekleurde afbeelding spreekt voor zich. De affiches werden door leden van de vereniging uitgedeeld in de stad.

Sterk Meppel kreeg ook vele bezwaarschriften binnen namens verontruste inwoners van Meppel. Deze bezwaarschriften konden pas worden ingeleverd bij de provincie zodra de officiŽle bezwaarprocedure van start ging.
 
Op vrijdag 26 november 2004 heeft SteM in het Provinciehuis Drenthe in Assen nog eens ruim 1200 protestkaarten overhandigd aan gedeputeerde Johan Dijks. Daarmee kwam de totaalstand op 3200 kaarten.
 
Op 19 maart 2005 stuurt het bestuur van Sterk Meppel een brief aan het college van Gedeputeerde Staten van Drenthe (lees brief als pdf-bestand). Hierin wordt aandacht gevraagd voor de nieuwe Europese regelgeving t.a.v. de maximale concentratie fijn stof in de lucht. De nieuwe regels zijn per 1 januari 2005 in Nederland van kracht geworden. Meppel ligt in het gebied waar de lucht meer fijn stof bevat dan de toegestane norm.
Volgens SteM dienen de strengere regels te worden toegepast op de vergunningaanvraag voor de nieuwe asfaltcentrale van Heijmans in Meppel.
 
Omdat de provincie alle bedenkingen ter zijde schuift, wordt begin juli 2005 een nieuwe protestactie opgestart. Ditmaal worden concept bezwaarschriften aan de Meppeler bevolking beschikbaar gesteld. Aan het einde van diezelfde maand kunnen ruim 4000 bezwaarschriften worden afgegeven op het provinciehuis in Assen.
Gedeputeerde Staten vinden dat van alle ingebrachte bezwaren geen enkele kan worden gezien als reden voor het weigeren van een milieuvergunning en besluit in maart 2006 tot het verlenen van een vergunning.
Op 26 april 2006 dient Sterk Meppel een beroepsschrift in bij de Raad van State.

 

Actiegroep 'Houd Meppel Schoon'
 

Na vernietiging (6 december 2006) van de milieuvergunning door de Raad van State komt de provincie Drenthe op 20 november 2007 met een nieuw ontwerpbesluit. 'Houd Meppel Schoon', inmiddels uitgegroeid tot een zelfstandige actiegroep, dient opnieuw bezwaarschriften in.

Op 3 juli 2008 presenteert de provincie een aangepast ontwerpbesluit. Het is daarmee de derde poging om Heijmans een milieuvergunning te verlenen.
'Houd Meppel Schoon' is verbolgen over het feit dat de ter inzage legging en dus de mogelijkheid om weer officiŽle bezwaarschriften in te dienen, precies in de vakantiemaand juli is gekozen.
 
Voor een grootschalige huis aan huis actie is de tijd te kort en daarom wordt besloten op internet een register open te stellen om daarmee zoveel mogelijk steunbetuigingen van inwoners te verzamelen.
(kijk hier voor het register)
 
De steunbetuigingen, velen voorzien van een toelichting en soms ook emotionele oproepen, worden gebundeld en verwerkt tot een gezamenlijk bezwaarschrift.

In maart 2009 verstrekt de provincie Drenthe aan Heijmans weer een milieuvergunning nadat de ingediende bezwaren grotendeels ongegrond zijn verklaard. Houd Meppel Schoon besluit om opnieuw de stap naar de Raad van State te maken.

Omdat de kosten voor het inschakelen van deskundigen hoog zijn begint de actiegroep een huis aan huis folderactie met daarin een oproep aan de Meppeler bevolking voor een bijdrage.

Op 26 augustus 2009, nog voor de Raad van State een uitspraak doet, trekt Heijmans zich terug. In een bericht aan de gemeente Meppel geeft Heijmans aan de aanvraag voor de benodigde vergunningen voor een asfaltcentrale in te trekken en de aangekochte kavel terug te leveren.
(kijk hier voor meer informatie)
 


Bedrijfsleven
 

De ICC in Meppel (IndustriŽle CommerciŽle Club) maakt zich sinds het bekend zijn van de plannen voor de vestiging van een asfaltcentrale grote zorgen. Enerzijds is er gevaar voor de volksgezondheid, anderzijds is er gevaar voor de bestaande werkgelegenheid. Bedrijven, zeker die in de foodsector, zullen mogelijk de vestiging in Meppel heroverwegen, terwijl een asfaltcentrale zorgt voor een beperkt aantal arbeidsplaatsen van hooguit vier of vijf. Ook het lawaai van de 100 tot 150 vrachtwagens die dagelijks af- en aanrijden is een bezwaar.
Zuivelfabriek De Kievit (melkpoederproductie) is ernstig verontrust over de mogelijke negatieve invloed op hun productieproces. Het bedrijf is onder alle omstandigheden afhankelijk van schone lucht.

Op 7 september 2004 heeft de ICC haar bezwaren toegelicht op het Provinciehuis in Assen.

Op 24 februari 2005, tijdens de vergadering van de commissie Bestuurlijke Zaken van Meppel, maakte ICC-voorzitter Henrico Ten Brink gebruik van het inspreekrecht om ook hier de bezwaren kenbaar te maken. 'Als de problematiek rond Heijmans niet goed wordt opgelost, dan dreigt er een diepe kloof te ontstaan tussen gemeente, bedrijven en inwoners van Meppel (...)'

Tijdens een bijeenkomst in schouwburg Ogterop, op 30 maart 2005, werden de ICC-bezwaren tegen de asfaltcentrale van Heijmans uitvoerig toegelicht. Meppeler raadsleden waren uitgenodigd de bijeenkomst bij te wonen.
Als gastspreker was professor Lucas Reijnders, hoogleraar milieukunde aan de Universiteit van Amsterdam, aanwezig. Hij veegde de vloer aan met het op 22 maart 2005 verschenen rapport van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). (lees hier het verslag)